Privacy Policy


Privacyverklaring – Kuijf Milieudiensten B.V.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12 mei 2022. 1


1. Inleiding
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring
beschrijven wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, zodat dit voor u helder en transparant is.
Om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, stellen wij bij de uitvoering van onze
diensten zelf het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast. Volgens de
wet zijn wij daarom Verwerkingsverantwoordelijke.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wanneer u van onze dienstverlening gebruik maakt, vragen wij om de volgende persoonsgegevens.
NAW-gegevens
• Wanneer u gebruik maakt van onze diensten of wij sluiten een overeenkomst met u, dan
vragen wij om uw contactgegevens. Onder contactgegevens verstaan wij uw naam, adres,
telefoonnummer en e-mailadres.
• Als het bedrijf waar u werkzaam bent gebruik maakt van onze diensten, of wij sluiten een
overeenkomst met het bedrijf, dan vragen wij u als contactpersoon om uw contactgegevens.
Onder contactgegevens verstaan wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
• Als u op de hoogte wil worden gehouden over onze diensten, vragen wij om uw
contactgegevens. Via e-mails, nieuwsbrieven en onze website houden wij u op de hoogte van
nieuwe ontwikkelingen en aanvullende diensten die voor u relevant kunnen zijn. Onder
contactgegevens verstaan wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
• Als u bij ons solliciteert, vragen wij uw cv, eventueel diploma’s en mogelijk andere
persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren wij, na uw toestemming hiervoor, maximaal 12
maanden nadat u bij ons heeft gesolliciteerd. Wanneer u deze toestemming niet verleend,
vernietigen wij voornoemde gegevens uiterlijk vier weken na het einde van de
sollicitatieprocedure.
Gegevens over uw contact met ons
Wij verwerken gegevens over het contact dat u met ons had. Wanneer u een e-mail toezend, wanneer
u ons een vraag hebt gesteld, een opdracht heeft verstrekt of wanneer u een klacht bij ons indient.
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals over uw ras, godsdienst of gezondheid.
Tenslotte verwerken wij niet uw Burgerservicenummer, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

3. Hoe komen wij aan persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die wij verwerken worden altijd door u aan ons verstrekt. Wij verzamelen
nimmer via derden uw persoonsgegevens.

4. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens met de volgende doelen:
Voor de uitvoering van onze dienstverlening
Om uitvoering te geven aan de opdracht die u ons heeft verstrekt verzamelen wij persoonsgegevens.
Tevens kunnen wij dan contact met u opnemen over de opdracht. Persoonsgegevens worden ook
voor administratieve doeleinden die verband houden met de overeenkomst verwerkt.
Marketing activiteiten
Wij informeren u graag over onze diensten, nieuwe ontwikkelingen en aanvullende diensten welkeDeze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12 mei 2022. 2
verband houden met de opdracht die u aan ons heeft verstrekt. Dit doen wij alleen wanneer u daar
toestemming voor verleend. Wij informeren u via e-mails, nieuwsbrieven en onze website. Wanneer u
deze informatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming intrekken.

5. Op welke rechtsgrond verwerken wij persoonsgegevens?
Verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan als wij daar een wettelijke grondslag voor
hebben. Voor de verwerking hanteren wij de volgende grondslagen:
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
Wij verwerken enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij
verwerken hierbij niet meer gegevens dan nodig.
De verwerking vindt plaats op basis van uw toestemming
Wanneer het niet noodzakelijk is om uw gegevens te verwerken bijvoorbeeld voor de uitvoering van
de overeenkomst, dan kunnen wij uw toestemming vragen om toch persoonsgegevens (NAW-
gegevens) te verwerken. Wij maken vooraf het doel van de verwerking waarvoor wij uw toestemming
vragen kenbaar. U kunt uw toestemming altijd intrekken.
De verwerking vindt plaats op basis van een wettelijke grondslag
Op grond van de wet dienen wij onze financiële administratie te bewaren. Dit houdt in dat wij ook de
facturen, waarop uw NAW-gegevens vermeld kunnen zijn, in onze financiële administratie bewaren.

6. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Binnen de systemen die wij gebruiken worden
wachtwoorden zeer regelmatig vernieuwd. Onze software wordt altijd up to date gehouden. Voorts
zorgen wij ervoor dat enkel de medewerkers die uw persoonsgegevens nodig hebben, hier toegang
toe hebben. Ook fysieke ruimtes waar gegevens worden opgeslagen zijn beveiligd. Wij zorgen ervoor
dat onze medewerkers kennis hebben op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

7. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe
lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen hebben wij zelf bepaald hoe lang wij
uw gegevens nodig hebben.
Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de
overeenkomst, dan bewaren wij uw gegevens zolang de overeenkomst voortduurt. Na uitvoering van
de overeenkomst bewaren wij uw persoonsgegevens enkel in onze financiële administratie. De wet
stelt de bewaartermijn in dat geval vast. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor de verwerking
van uw gegevens, bijvoorbeeld omdat u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, worden uw gegevens
bewaard totdat u uw toestemming intrekt.

8. Met wie delen wij persoonsgegevens?
Wij delen persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit op grond van de wet is toegestaan en
noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering. Wij delen persoonsgegevens met:
• onze medewerkers. Deze gegevens worden enkel met onze medewerkers gedeeld wanneer
zij direct betrokken zijn bij de overeenkomst zoals gesloten met u of het bedrijf waar u
werkzaam bent;
• de overheid als wij dat wettelijk verplicht zijn. Hierbij kunt u denken aan de Belastingdienst en
de Autoriteit Persoonsgegevens;Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12 mei 2022. 3
• bedrijven die wij inschakelen om in onze opdracht diensten uit te voeren die te maken hebben
met de overeenkomst. Dit kunnen zijn (salaris)administratiekantoren,
verzekeringsmaatschappijen, arbodienstverleners, accountants, juristen of incassobureaus.
De verwerking van persoonsgegevens kunnen wij ook uitbesteden aan derden. Deze derde partij is
dan een verwerker en wij blijven de verwerkingsverantwoordelijke. Met een derde die in onze opdracht
uw gegevens verwerkt, sluiten wij altijd een verwerkersovereenkomst waarin afspraken over uw de
verwerking van uw persoonsgegevens worden vastgelegd.

9.Wat zijn uw rechten?
Onder de Algemene verordening gegevensbescherming zijn uw privacyrechten uitgebreid. U heeft de
mogelijkheid om een aantal rechten ten opzichte van ons uit te oefenen. Onderstaand lichten wij toe
hoe deze rechten door u kunnen worden uitgeoefend.
Het recht op inzage
U heeft het recht om te informeren welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om deze
gegevens in te zien. Het recht op inzage betreft alleen inzage in uw eigen gegevens. U heeft geen
recht op inzage van informatie over anderen. U kunt aan ons een verzoek tot inzage toezenden door
een e-mail te sturen naar info@kuijfbv.nl.
Wij kunnen controle vragen aan u stellen of vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs om u te
identificeren. Als u een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt dient u uw pasfoto en BSN onzichtbaar
te maken en op deze kopie aan te geven dat deze kopie bestemd is om uw rechten met betrekking tot
uw persoonsgegeven uit te oefenen. U ontvangt binnen vier weken een reactie van ons.
Het recht op dataportabiliteit
Dit recht heeft enkel betrekking op digitale gegevens. Bij het recht op dataportabiliteit moeten wij de
gegevens aan u verstrekken in een vorm die het voor u makkelijk maakt om uw gegevens te
hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie. Een verzoek kunt u toezenden door een
e-mail te sturen naar bovengenoemd e-mailadres.
Het recht op vergetelheid
Dit recht houdt in dat wij in een aantal gevallen uw persoonsgegevens moeten wissen. U kunt aan ons
vragen om uw gegevens te wissen. Een verzoek kunt u toezenden door een brief te sturen naar
bovengenoemd adres. U kunt dit recht uitoefenen wanneer uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld en verwerkt. Ook kunt u dit recht uitoefenen
wanneer u gegrond bezwaar tegen de verwerking maakt, uw toestemming intrekt, de verwerking
onrechtmatig is of wettelijk bepaalde bewaartermijnen zijn verlopen. U kunt dit recht niet uitoefenen
wanneer wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te verwerken. Voorts kunnen wij altijd
besluiten om niet aan uw verzoek te voldoen en uw gegevens niet te wissen. Wij zullen u dan altijd
informeren over de redenen waarom wij niet aan uw verzoek zullen voldoen.
Het recht op rectificatie en aanvulling
U kunt ons vragen of wij uw persoonsgegevens verbeteren, aanvullen of afschermen. U kunt
verzoeken om rectificatie als uw persoonsgegevens:
• feitelijk onjuist zijn;
• onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
• op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.
Het recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer:
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12 mei 2022. 4
• gegevens mogelijk onjuist zijn;
• de verwerking onrechtmatig is;
• gegevens niet meer nodig zijn;
• u gegrond bezwaar heeft gemaakt.
Tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen
dan uw belangen, rechten en vrijheden. Een verzoek kunt u toezenden door een e-mail te sturen naar
bovengenoemd e-mailadres.
Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Wij kunnen besluiten nemen op basis van automatisch verwerkte gegevens. De Algemene
verordening gegevensbescherming geeft u het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u
gaan. Wanneer wij een nieuw besluit nemen op basis van automatisch verwerkte gegevens en daar
voor u consequenties aan zitten, dan kunt u zich op dit recht beroepen en nemen wij een nieuw besluit
waarbij een mens uw gegevens beoordeeld. Een verzoek kunt u toezenden door een e-mail te sturen
naar bovengenoemd e-mailadres.
Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U
kunt om bijzondere persoonlijke redenen van het recht van bezwaar gebruikmaken. Daarnaast is het
recht van bezwaar van toepassing als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden.
Echter, u kunt zich ook te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, aanbiedingen of het gebruik van
uw gegevens voor andere marketingdoeleinden. Wij zullen u altijd informeren over hoe u zich kunt
afmelden.

10.Sociale media
Wij maken gebruik van diverse social media (zoals Facebook en LinkedIn). U kunt via deze wijze
contact met ons opnemen. Op de gegevens die wij van u krijgen via deze platforms is deze
privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media is uw eigen verantwoordelijkheid.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de wijze waarop social-mediaplatforms omgaan met
de door u verstrekte persoonsgegevens. Wij verwijzen u hiervoor naar de privacyverklaring van deze
social-mediaplatforms. U dient er rekening mee te houden dat social-mediaplatforms gevestigd
kunnen zijn buiten de Europese Unie, waardoor de bij u bekende privacywetgeving mogelijk niet geldt.

11. Aanpassing privacyverklaring
Deze privacyverklaring kunnen wij te allen tijde aanpassen. Een aanpassing kan noodzakelijk zijn
bijvoorbeeld omdat de wetgeving is gewijzigd of omdat zich andere nieuwe ontwikkelingen voordoen.
Wij zullen u actief informeren over wijzigingen van de privacyverklaring bijvoorbeeld door dit te
vermelden op onze website, een nieuwsbrief of e-mail.

12. Vragen of klachten
Hebt u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen? Of hebt u een klacht omtrent privacy? Dan
kunt u contact met ons opnemen via de volgende het volgende e-mailadres: info@kuijfbv.nl.
Voorts kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de
Autoriteit Persoonsgegevens kunt u vinden hoe een klacht ingediend moet worden.